Tuesday, June 17, 2008

Isim Mausul

بسم الله الرحمن الرحيم

اسم الموصول

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, maka saya mulakan penulisan ini. Bab yang akan saya bentangkan serba sedikit pada kali ini adalah bab yang berkenaan dengan Isim Mausul. Sedikit huraian yang saya bawa di sini adalah seperti berikut :-

- Isim Mausul adalah daripada isim-isim yang ma'rifah ( معرفة ) .

- Maksud isim mausul di dalam bahasa Melayu boleh kita maknakan ia sebagai " yang ".

Contoh : yang bermain = الذي يلعب

- Isim Mausul memerlukan kepada 2 perkara iaitu (1) Silah { صلة } dan (2) 'Aid { عائد }.
- Silah itu adalah ayat (جملة) yang berada selepas isim mausul.
- Manakala 'Aid adalah penghubung antara silah dan isim mausul yang
kembali pada isim mausul.

Contoh : جاءني الذي ضربته
- Silah = ضربت
- 'Aid = ـه

- Adapun Isim Mausul itu terbahagi kepada dua bahagian :
- (1) خاصة dan (2) مشتركة
(1) خاصة
- bagi muzakkar = الذي
- bagi muannas = التي
- bagi musanna muzakkar
= اللذان ketika rofa' (رفع).
= اللذين ketika nasob (نصب) dan jar (جر).
- bagi musanna muannas
= اللتان ketika rofa'.
= اللتين ketika nasob dan jar.
- bagi jamak muzakkar = الألى dan الذين
- bagi jamak muannas = اللائى dan اللاتي

(2) مشتركة
- مَن - ما - أي
- أل - ذو - ذا
Keenam2 huruf ini merangkumi makna mufrod, musanna dan jamak.
Begitu juga dari sudut muzakkar muannansnya.
Tidak ada pengkhususan bagi setiap satunya.

Contoh :
- من :
يعجبني من جاءك @ من جائتك
#ًمن di sini boleh digunakan untuk menunjukkan makna muzakkar mahupun muannas

- ما :
يعجبني ما اشتريته @ ما اشتريتهما @ ما اشتريتهم
# ما di sini boleh menunjukkan makna mufrod, musanna dan jamak


* Sedikit perbezaan أل dengan saudaranya yang lain yang mana أل disyaratkan hanya dimasukkan kepada وصف صريخ .

Dimaksudkan وصف di sini hanya 3 iaitu isim fa'il ( اسم الفاعل ) , isim maf'ul ( اسم المفعول ) dan sifah mushabbahah ( الصفة المشبهة ). Jika أل ini masuk kepada selain dari pada 3 perkara ini maka ianya bukanlah daripada kalangan isim mausul, malah ia adalah daripada ال yang mema'rifahkan isim.

* ذو hanya digunakan sebagai isim mausul mengikut pendapat bani toyyik (طيىء) iaitu salah satu kaum yang terdapat di bumi arab.

* Untuk menjadikan ذا sebagai isim mausul ia perlu didahului dengan ما الإستفهامية atau من الإستفهامية .

Contoh : ماذا أنزل ربكم ؟ dan من ذا قالها ؟

- Bercerita tentang Silah mausul, ia terbahagi kepada 2 bahagian besar iaitu jumlah ( الجملة ) dan syihib jumlah ( شبه الجملة ).

*Jumlah pula terbahagi kepada 2 iaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyyah dan ia mempunyai 2 syarah iaitu :

- Mestilah ia daripada jumlah خبرية iaitu jumlah yang berkemungkinan mengandungi makna benar ( صدق ) atau palsu ( كذب ). Jika jumlah tersebut merupakan jumlah إنشائية maka tidak sah ia dianggap silah mausul.

- Mestilah jumlah tersebut dihubungkan dengan Domir yang bersesuaian dengan keadaan mausul. Sama ada sesuai dari sudut mufrodnya, atau jamaknya, atau muannasnya atau apa sahaja.

Contoh : جاء الذي أكرمته = domir ـه di sini bersesuaian dengan الذي pada mufrod muzakkar

# Dan kadang-kadang ada terjadi pada sesetengah keadaan yang mana domir pada jumlah tersebut dihazafkan. Maknanya di sini jumlah tersebut masih dianggap sebagai Silah mausul walaupun tiada domir tadi secara zohir dan hanya wujud secara tersembunyi ( مضمر ).

*Habis bercerita mengenai jumlah maka terus masuk kepada syibih jumlah. Syibih jumlah ini terbahagi kepada 3 perkara iaitu :
(1) Zorof [ الظرف ]
(2) Jar Majrur [ جر مجرور ]
(3) Sifah Sorihah [ الصفة الصريحة ]

Disyaratkan pada Zorof dan Jar Majrur mestilah jumlah yang sempurna ( تام ). Tidak boleh dianggap sebagai Silah mausul jika mana maknanya tidak sempurna.
Contoh : جاء الذي أمس => ayat ini masih tidak sempurna maknanya disebabkan makna yang terdapat pada zorof itu masih kabur, jadi ia tidak boleh dianggap sebagai silah mausul.

Akan tetapi jika mana Zorof dan Jar Majrur itu tadi berkaitan ( متعلقة ) dengan fe'el mahzuf استقر dan domir mustatir yang tersembunyi di dalam fe'el tersebut kembali kepada 2 perkara itu, maka sah syibih jumlah itu dianggap sebagai Silah mausul.

Contoh : جاء الذي أمس => sah أمس dianggap silah mausul jika takdirnya :
جاء الذي استقر أمس


Disediakan oleh
Muhammad Hosnee b Zainal Abidin

0 comments: