Tuesday, May 27, 2008

At-Tuhfah As-Saniah : Bab Jenis-Jenis Kalam

[Jenis-jenis Kalam]

Berkata Ibnu Ajurrum:


(واقسامه ثلاثة : اسم ، وفعل ، وحرف جاء لمعنى)


Adapun kalam itu terbahagi ianya kepada 3 : isim (kata nama), feel (kata kerja), dan harf (huruf) yang datang dengan makna.


Berkata Syeikh Muhammad Mahyuddin: Lafaz-lafaz yang telah digunakan oleh orang Arab dalam kalam mereka yang mana ianya disampaikan dan dipindahkan kepada kita, adalah kita sekarang ini sedang membicarakannya dalam perbualan-perbualan serta pembelajaran kita sehari-hari. Kita membacanya dalam kitab-kitab kita. Kita juga menulis dengannya kepada ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, bahkan boleh dikatakan tidak terkecuali seorangpun daripada menggunakan salah satu daripada 3 unsur kalam ini iaitu: isim, feel dan harf.


Isim itu jika diperbincangkan maknanya daripada sudut bahasa adalah: apa-apa yang menunjuk kepada satu objek yang diberi nama. Jika dibincangkan ertinya daripada sudut istilah para Ulama Nahu pula membawa maksud: suatu kalimah yang menunjukkan makna pada identity dirinya sendiri serta ianya tidaklah dikaitkan dengan had masa. Seperti contoh:


محمد (Muhammadun)

على (Aliyyun)

رجل (rajulun – seorang lelaki)

جمل (jamalun – unta)

نهر (nahrun – siang)

تفاحة (tuffahatun – epal)

ليمونة (laimunatun – lemon)

عصا (ason – tongkat)


maka setiap daripada contoh yang tersebut diatas menunjukkan atas makna diri masing-masing dan tiadalah dihadkan masa-masa tertentu yang menyertai isim tersebut pada maknanya. Maka jadilah ia sebagai isim.


Adapun feel itu pula jika ditakrifkan dari segi bahasa membawa erti: satu peristiwa. Jika ditakrifkan dari segi istilah Ulama Nahu pula membawa pengertian: suatu kalimah yang menunjukkan makna pada identity dirinya sendiri serta ianya dikaitkan dengan salah satu daripada 3 had masa iaitu – yang telahpun berlaku, yang sedang berlaku mahupun yang akan berlaku dimasa akan datang. Contohnya:


كتب (kataba – dia telahpun menulis) sesungguhnya ia adalah kalimah yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri iaitu perbuatan menulis itu sendiri. Dan makna ini disertakan pula dengan had masa iaitu perbuatan menulis ini telahpun berlaku.


يكتب (yaktubu – dia sedang menulis atau akan menulis) kalimah ini menunjukkan makna pada dirinya juga iaitu perbuatan menulis itu juga. Dan makna ini juga disertakan dengan had masa iaitu perbuatan menulis ini sedang atau akan berlaku.


اكتب (uktub – tulislah) ia adalah kalimah yang menunjukkan makna pada dirinya juga iaitu perbuatan menulis juga. Dan maknanya disertakan dengan had masa iaitu perbuatan menulis ini akan berlaku di masa akan datang iaitu di zaman selepas berlakunya percakapan ataupun suruhan itu.

Contoh lain bagi lafaz-lafaz seperti ini:


نصر - ينصر- انصر (nasara – yansuru – unsur) (dia telah membantu – dia sedang membantu – bantulah)

فهم – يفهم – افهم (fahima – yafhamu – ifham) (dia telah faham – dia sedang faham – fahamlah)

علم – يعلم – اعلم (alima – ya’lamu – i’lam) (dia telah tahu – dia sedang tahu – ketahuilah)

جلس – يجلس – اجلس (jalasa – yajlisu – ijlis) (dia telah duduk – dia sedang duduk – duduklah)

ضرب – يضرب – اضرب (dharaba – yadhribu – idhrib) (dia telah memukul – dia sedang memukul – pukullah)


Feel itu pula terbahagi kepada 3 jenis: Madi (yang telah berlaku), Mudhari’ (yang sedang atau akan berlaku), Amar (suruhan)


Adapun madi itu bermaksud: apa yang menunjukkan peristiwa yang berlaku pada masa sebelum berlakunya percakapan. Contohnya:


كتب (kataba - dia telah menulis)

فهم (fahima - dia telah faham)

خرج (kharaja - dia telah keluar)

سمع (sami’a - dia telah mendengar)

ابصر (absoro - dia telah melihat)

استغفر (istaghfara - dia telah memohon ampun)

اشترك (ishtaraka - dia telah menyertai)


Adapun mudarik itu pula bermaksud: apa yang menunjukkan peristiwa yang berlaku pada masa berlakunya percakapan ataupun yang berlaku selepasnya. Contohnya:


يكتب (yaktubu - dia sedang atau akan menulis)

يفهم (yafhamu - dia sedang atau akan faham)

يخرج (yakhruju - dia sedang atau akan keluar)

يسمع (yasma’u - dia sedang atau akan mendengar)

ينصر (yansuru - dia sedang atau akan membantu)

يتكلم (yatakallamu - dia sedang atau akan bercakap)

يستغفر (yastaghfiru - dia sedang atau akan memohon ampun)

يشترك (yashtariku - dia sedang atau akan menyertai)


Manakala amar pula bermaksud: apa yang menunjukkan peristiwa yang dituntut untuk melakukannya selepas berlakunya percakapan. Contohnya:


اكتب (uktub – tulislah)

افهم (ifham – fahamilah)

اخرج (ukhruj – keluarlah)

اسمع (isma’ – dengarlah)

انصر (unsur – tolonglah)

استغفر (istaghfir – minta ampunlah)

اشترك (ishtarik – sertailah)


Huruf pula jika dibincangkan maknanya dari sudut bahasa adalah bermaksud: tepi. Dan maksudnya dari segi istilah yang telah diletakkan oleh Ulama Nahu pula adalah: suatu kalimah yang membawa makna hanya jika disertakan bersama dengan kalimah lain. Contohnya:


من (min) ia adalah satu lafaz yang menunjukkan makna iaitu permulaan. Dan makna ini tidaklah lengkap sehinggalah dikumpulkan bersamanya kalimah lain. Maka kamu akan mengatakan seperti contoh:


ذهبت من البيت (zahabtu minal bait – aku telah pergi bermula dari rumah)


Contoh-contoh isim:


كتاب (kitabun - buku(

قلم (qalamun - pen)

دواة (dawatun – bekas dakwat)

كراسة (kurrasatun – buku tulis)

جريدة (jaridatun – suratkhabar)

خليل (Khalil)

صالح (Solih)

عمران (Imran)

ورقة (waraqatun – kertas)

سبع (sabu’un – seekor binatang buas)

حمار (himarun – keldai)

ذئب (zi’bun – serigala)

فهد (fahdun – harimau bintang)

نمر (namirun – harimau)

ليمونة (laimunatun – lemon)

برتقالة (burtuqalatun – oren)

كمثراة (kummathratun – buah pear)

نرجسة (narjisatun – bunga narcisus)

وردة (wardatun – bunga mawar)

هؤلاء (ha’ula’i – semua ini)

انتم (antum – kamu semua)


Contoh-contoh feel:

سافر يسافر سافر (safara – yusafiru – safir) (dia telah bermusafir – dia sedang bermusafir – bermusafirlah)

قال يقول قل (qala – yaqulu – qul) (dia telah berkata – dia sedang berkata – katalah)

أمن يأمن إيمن (amina – ya’manu – iman) (dia telah percaya – dia sedang percaya – percayalah)

رضي يرضى ارض (radhiya – yardha – ardha) (dia telah meredhai – dia sedang meredhai – redhalah)

صدق يصدق اصدق (sadaqa – yasduqu – usduq) (dia telah benar – dia sedang benar – benarlah)

اجتهد يجتهد اجتهد (ijtahada – yajtahidu – ijtahid) (dia telah bersungguh-sungguh – dia sedang bersungguh-sungguh – bersungguh-sungguhlah)

استغفر يستغفر استغفر (istaghfara – yastaghfiru – istaghfir) (dia telah memohon ampun – dia sedang memohon ampun – memohon ampunlah)


Contoh-contoh harf:

من daripada

الى kepada

عن tentang

على atas

إلا kecuali

لكن tetapi

إن (inna) sesungguhnya

أن (an) bahawa

بلى ya

بل bahkan

قد telah

سوف akan

حتى sehingga

لم tidak

لا tidak

لن tidak sekali-kali

لو kalau

لما ketika @ belum

لعل moga-moga

ما apa

لات tidak @ tiada

ليت harap-harap

إن (in) kalau

ثم kemudian

او atau

0 comments: